Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-06-24
Bài gửi : 16
Point : 99
Nhận thích : 13
Biệt Danh : thangbn26
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[Jass corvered] [vJass] RIGHT CLICK RECIPE v0.01

Cái SYSTEM này chắc nhiều bạn biết rồi nhưng khổ nỗi nó lại làm bằng GUI nên nếu bạn làm nhiều Item thì sẽ phải bấm khá lâu. Thế nên mình quyết định cover cái System này thành Jass cho dễ dùng hơn.

Bản gốc(v1.05): http://www.hiveworkshop.com/forums/spells-569/gui-right-click-item-recipe-1-05-a-227350/?prev=search%3Dclick%26d%3Dlist%26r%3D20

Bản Cover : http://www.mediafire.com/download/zmzvapidyu2d9uj/Cover+RCR+SYSTEM.w3x

Mô tả: SYSTEM này sử dụng để ghép 2 Item với nhau bằng cách click chuột để chỉ định( không phải cầm vào là tự ghép ngay =.=.

Hướng đẫn xài:
Rất đơn giản, sử dụng câu lệnh: regitem( Item thứ nhất, Item thứ hai, Item hợp thành)

Code:

library RCRCombie initializer Init
    globals
        private item RCR_CombineItemA
        private item RCR_CombineItemB
        //Chinh hieu ung khi ep do o day
        private string RCR_CombineSFX = "Abilities\\Spells\\Items\\AIam\\AIamTarget.mdl"
        /*******************************/
        private hashtable RCR_CombineTable = InitHashtable()
        private integer RCR_SaveA
        private integer RCR_SaveB
        private integer RCR_SaveR
        private integer RCR_SaveRecipeItemA
        private integer RCR_SaveRecipeItemB
        private integer RCR_SaveRecipeResult
    endglobals
        /*************************************************************************
        *     Su dung cau lenh sau de dang ki:                                   *
        *     regitem(      IT1           ,     IT2       ,      IT  )           *
        *               Mon thu nhat         Mon thu hai     do tao thanh        *
        **************************************************************************/

        private function SaveRecipe takes nothing returns nothing
            set RCR_SaveA = RCR_SaveRecipeItemA
            set RCR_SaveB = RCR_SaveRecipeItemB
            set RCR_SaveR = RCR_SaveRecipeResult
            call SaveInteger( RCR_CombineTable, RCR_SaveB, RCR_SaveA, RCR_SaveR)
            call SaveInteger( RCR_CombineTable, RCR_SaveA, RCR_SaveB, RCR_SaveR )
        endfunction
        
        function regitem takes integer IT1, integer IT2, integer IT returns nothing
            set RCR_SaveRecipeItemA = IT1
            set RCR_SaveRecipeItemB = IT2
            set RCR_SaveRecipeResult = IT
            call SaveRecipe()
        endfunction
        
        private function COND1 takes nothing returns boolean
            if ( GetOrderTargetItem() == null) then
                return false
            endif
            return true
        endfunction

        private function COND4 takes nothing returns boolean
            if ( RCR_CombineSFX == "" ) then
                return false
            endif
            return true
        endfunction

        private function COND3 takes nothing returns boolean
            if ( RCR_SaveR == 0 ) then
                return false
            endif
            if ( RCR_SaveA == RCR_SaveB ) then
                return false
            endif
            return true
        endfunction

        private function COND2 takes nothing returns boolean
            if (RCR_CombineItemA == null) then
                return false
            endif
            if (RCR_CombineItemB == null) then
                return false
            endif
            if ( RCR_CombineItemA == RCR_CombineItemB) then
                return false
            endif
            return true
        endfunction

        private function Action takes nothing returns nothing
            local effect CombineEFF
            local unit tempUnit = GetTriggerUnit()
            local integer tempItemType
            local integer LoopA = GetIssuedOrderId() - 852002
            // null previous variables
            set RCR_SaveR = 0
            set RCR_CombineItemB = UnitItemInSlot(tempUnit, LoopA)
            set RCR_CombineItemA = GetOrderTargetItem()
            // Now check recipes
            if ( COND2() ) then
                // Retrieve recipe result
                set RCR_SaveRecipeItemA = GetItemTypeId(RCR_CombineItemA)
                set RCR_SaveRecipeItemB = GetItemTypeId(RCR_CombineItemB)
                set RCR_SaveA = RCR_SaveRecipeItemA
                set RCR_SaveB = RCR_SaveRecipeItemB
                set RCR_SaveR = LoadInteger(RCR_CombineTable, RCR_SaveB, RCR_SaveA)
                set tempItemType = RCR_SaveR
                // Verify result
                if ( COND3() ) then
                    call UnitRemoveItem(  tempUnit, RCR_CombineItemA)
                    call UnitRemoveItem(  tempUnit, RCR_CombineItemB)
                    call UnitAddItemById( tempUnit, tempItemType)
                    if ( COND4() ) then
                        set CombineEFF = AddSpecialEffectTarget( RCR_CombineSFX, tempUnit, "origin" )
                        call DestroyEffect( CombineEFF )
                    endif
                    call RemoveItem( RCR_CombineItemA )
                    call RemoveItem( RCR_CombineItemB )
                endif
            endif
            set tempUnit = null
            set CombineEFF = null
        endfunction

        private function Init takes nothing returns nothing
            local trigger t1 = CreateTrigger()
            call TriggerRegisterAnyUnitEventBJ( t1, EVENT_PLAYER_UNIT_ISSUED_TARGET_ORDER )
            call TriggerAddCondition( t1, Condition( function COND1 ) )
            call TriggerAddAction( t1, function Action )
        endfunction
endlibrary

View user profile
Tầng 1 on 6/6/2014, 20:40


Tên truy cập