Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

[SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

.
Sơ lược: Dành cho ai đang làm map dạng giống như hoihoi8's. Nói chung là có phần pick skill cho hero big grin.
Hướng dẫn sơ:
• Bạn cần có tarven, item đại diện cho ability, và ability.
• Lấy rawcode của item và ability (Ctrl + D lên sẽ thấy rawcode của nó)
• Copy cả code mình share ở dưới vào 1 trigger.
• Khi cần add thêm spell nào thì tạo thêm một trigger, cho nó event map initialization, Ctrl + R lên (bấm chữ "c" 2 lần) và tìm chọn mục Custom Script, nhập vào hàm "call IMPORTSKILL(id,rawcodeitem,rawcodeability)
• 2 cái raw code thì nói ở trên rùi, còn id bạn phải thay nó bằng số thứ tự của ability, số thứ tự là giống như đếm số z thui, 1 spell cần add phải có 1 số thứ tự riêng, nếu trùng sẽ lỗi ==", khuyên bạn nên đặt theo thứ tự từ 1 trở đi. Đừng có phang bậy con số 9999 gì đó sẽ làm chậm code

CODE đây ~~
Chọt vào đây:
Code:
//----------------------------------------------------------------------
//-                    PICK SKILL SYSTEM (PSS) by Ajen Kul (wc3maps.org)                -
//-              De cai dat thi tao 1 item cho ability can add        -
//-              Sau do ban phai dang ky cho spell do bang cach        -
//-              Neu su dung GUI thi` Custom Script va` go~            -
//-    call IMPORTSKILL(so thu tu spell,raw code item, raw code skill)-
//----------------------------------------------------------------------
//-    Luu Y: so thu tu spell, phai go~ dung theo thu tu, neu trung` so thu tu se~ bi loi~
//-    Vi du: spell Death Coit ban dang ky dau tien thi` so thu tu la` 1
//-            call IMPORTSKILL(1,'rawcode item','rawcode ability')   
//-    Tiep den dang ky spell Avatar thi so thu tu se la 2           
//-            call IMPORTSKILL(2,'rawcode item avatar','rawcode ability avatar')
//-    Rawcode la gi? vao Object (F6) bam' Ctrl + D la` thay' ^^!
//----------------------------------------------------------------------
library PickSkillSystem initializer Dangky
    globals
    //Map maker cai dat phan` nay`
    private integer GOLDTRALAI = 100 //Khi max skill max level thi tra lai bao nhieu gold
    private integer MAXLEVEL = 20 //Cai dat level skill toi da co the hoc duoc
    private string  THANHCONG = "|r ®· häc thµnh c«ng kü n¨ng " //Noi dung khi hoc thanh cong spell
    private string  UPSKILLTHANHCONG = "|r §· n©ng cÊp thµnh c«ng kü n¨ng " //Noi dung khi nang cap skill thanh cong
    private string  THATBAI = "|r CÊp ®é kü n¨ng ®¹t cÊp cao nhÊt" //Noi dung khi spell da max level
    //------------------------------------------------------------------------------------------------------
    private integer array RAWITEM_ID
    private integer array RAWSKILL_ID
    private integer array RAWITEM
    private integer array RAWSKILL
    private integer SKILL_COUNT = 0
    //<SKILL>
    private integer array IDSPELL
    private integer array LVLSKILL
    private string array ADDSKILLNAME
    private string array COLOR
    //<ENDSKILL>
    endglobals
   
    function IMPORTSKILL takes integer id, integer a, integer b returns nothing
            set RAWITEM_ID[SKILL_COUNT] = id
            set RAWSKILL_ID[SKILL_COUNT] = id
            set RAWITEM[RAWITEM_ID[SKILL_COUNT]] = a
            set RAWSKILL[RAWSKILL_ID[SKILL_COUNT]] = b
            set SKILL_COUNT = SKILL_COUNT + 1
    endfunction
   
    private function SETSKILL takes nothing returns nothing
        local integer i = 0
        local integer id = GetPlayerId(GetTriggerPlayer())
        local integer ite = GetItemTypeId(GetManipulatedItem())
            loop
                exitwhen i>SKILL_COUNT
                if ite == RAWITEM[i] then
                    set ADDSKILLNAME[id] = GetAbilityName(RAWSKILL[i])
                    set IDSPELL[id] = i
                endif
                set i = i + 1
            endloop
    endfunction
   
    private function ADDSKILL takes unit u returns nothing
        local integer id = GetPlayerId(GetTriggerPlayer())
        local player TRIGPLAYER = GetTriggerPlayer()
        local unit TRIGUNIT = u
        local integer i = 0
        call SETSKILL()
        set LVLSKILL[id] = GetUnitAbilityLevel(TRIGUNIT,RAWSKILL[IDSPELL[id]])   
        if LVLSKILL[id] < 1 then
            call UnitAddAbility(TRIGUNIT,RAWSKILL[IDSPELL[id]])
            if GetLocalPlayer() == TRIGPLAYER
            call ClearTextMessages()
            call DisplayTimedTextToPlayer(Player(id), 0,0, 5, COLOR[i] + GetPlayerName(TRIGPLAYER) + THANHCONG + ADDSKILLNAME[id])
            endif
            set LVLSKILL[id] = 0
        else
        if LVLSKILL[id] < MAXLEVEL then
            call IncUnitAbilityLevel(TRIGUNIT,RAWSKILL[IDSPELL[id]])
            if GetLocalPlayer() == TRIGPLAYER then
            call ClearTextMessages()
            call DisplayTimedTextToPlayer(Player(id), 0,0, 5, COLOR[i] + GetPlayerName(TRIGPLAYER) + UPSKILLTHANHCONG + ADDSKILLNAME[id] + " |rlªn cÊp : |r" + I2S(LVLSKILL[id]+1))
            endif
            set LVLSKILL[id] = 0
        else
            if GetLocalPlayer() == TRIGPLAYER then
            call AdjustPlayerStateBJ(GOLDTRALAI,TRIGPLAYER,PLAYER_STATE_RESOURCE_LUMBER)
            call ClearTextMessages()
            call DisplayTimedTextToPlayer(Player(id), 0,0, 5, "KÜ n¨ng " + ADDSKILLNAME[id] + THATBAI)
            endif
            set LVLSKILL[id] = 0
        endif
    endif
    endfunction
   
    private function RunSystem takes nothing returns nothing
        local unit u = GetTriggerUnit()
        local integer i = 1
        local integer skill = GetItemTypeId(GetManipulatedItem())
        loop
            exitwhen i>SKILL_COUNT
            if skill == RAWITEM[i] then
                call ADDSKILL(u)
                set i = SKILL_COUNT
            endif
            set i = i + 1
        endloop
    endfunction

    private function Dangky takes nothing returns nothing
        local trigger pss = CreateTrigger()
        call TriggerRegisterAnyUnitEventBJ( pss, EVENT_PLAYER_UNIT_PICKUP_ITEM )
        call TriggerAddAction(pss, function RunSystem)
        /* mau player */
        set COLOR[ 0] = "|c00FF0000" // Red Color Code
        set COLOR[ 1] = "|c000042FF" // Blue Color Code
        set COLOR[ 2] = "|c001CE6B9" // Teal Color Code
        set COLOR[ 3] = "|c00540081" // Purple Color Code
        set COLOR[ 4] = "|c00FFFC01" // Yellow Color Code
        set COLOR[ 5] = "|c00FEBA0E" // Orange Color Code
        set COLOR[ 6] = "|c0020C000" // Green Color Code
        set COLOR[ 7] = "|c00E55BB0" // Pink Color Code
        set COLOR[ 8] = "|c00959697" // Gray Color Code
        set COLOR[ 9] = "|c00FFFFBB" //Light Blue Color Code
        set COLOR[10] = "|c00FF00FF" // Dark Green Color Code
        set COLOR[11] = "|c004E2A04" // Brown Color Code
        set pss = null
    endfunction
endlibrary
Ai chưa hiểu thì down demo về :T : Mediafire (70.93 kb)Last edited by |͇̿K͇̿||͇̿U͇̿||͇̿L͇̿| on 18/2/2013, 20:18; edited 7 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 1 on 17/2/2013, 15:03
avatar
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

ai hêm làm đc chỗ nào thì rep lại nha

View user profile
Tầng 2 on 17/2/2013, 15:06
avatar
Tham gia : 2012-01-16
Bài gửi : 2501
Point : 3511
Nhận thích : 512
Biệt Danh : ..Have Some Tea ?..
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

ồ Vote ~~, Vjass, để xem thử thế nàoLast edited by Bengok on 17/2/2013, 15:09; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 3 on 17/2/2013, 15:09
avatar
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

Bengok wrote:ồ Vote ~~, Vjass, để xem thử thế nào
~~ chị xem giùm e có chỗ nào leak hay dư hông big grin,
e nghĩ cái này chỉ bị chậm ở phần đếm theo thứ tự spell
Phải đếm trúng id mới add spell big grinLast edited by |͇̿K͇̿||͇̿U͇̿||͇̿L͇̿| on 17/2/2013, 15:15; edited 2 times in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 4 on 17/2/2013, 15:12
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

2/xài BJ ko tốt -3 điểm
2/cuối function "Dangky" thêm dòng:
set pss = null nhá ko thì leak
(trừ các loại var: integer/real/boolean thì các loại var khác khi dùng local phải đưa về null ko thì có leak)
3/đóng góp ý kiến:
- cái integer id trong hàm IMPORTSKILL ko cần đâu nhỉ
nếu lấy cái đó là stt thì sao ko xài SKILL_COUNT làm chính stt lun ??
mỗi lần đăng kí nó +1 lên mà ta chỉ việc return SKILL_COUNT về là có stt rùi straight face
- thay vì xài if rùi else lồng cái if nữa thì ko biết xài elseif sao ??? :-
- Display vì xài BJ nên hiện toàn player nếu biết xài native thì bảo nó hiện cho chính TriggeringPlayer thôi như vậy ko có hiện tùm lum lên màng hình -> cũng khỏi clear màng hình làm gì (mà clear cái đó là clear toàn bộ player nên tự dưng thằng nào đang đọc mà có đứa mua skill nó clear cái thì hơi điên à)
- thay vì trả về GOLDTRALAI thì sao lúc IMPORTSKILL ko bảo nó nhập số tiền mua skill rùi trả lại chính số tiền đó ?? Còn thông minh hơn nữa thì qua EGUI đọc ít cách lấy gold/lumber từ item/unit mà ko cần nhập thì càng tốtĐiểm tự chấm đi mình mà chấm thì hơi bị ác tay...

View user profile
Tầng 5 on 17/2/2013, 16:25
avatar
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

@19101994 wrote:2/xài BJ ko tốt -3 điểm
2/cuối function "Dangky" thêm dòng:
set pss = null nhá ko thì leak
(trừ các loại var: integer/real/boolean thì các loại var khác khi dùng local phải đưa về null ko thì có leak)
3/đóng góp ý kiến:
- cái integer id trong hàm IMPORTSKILL ko cần đâu nhỉ
nếu lấy cái đó là stt thì sao ko xài SKILL_COUNT làm chính stt lun ??
mỗi lần đăng kí nó +1 lên mà ta chỉ việc return SKILL_COUNT về là có stt rùi straight face
- thay vì xài if rùi else lồng cái if nữa thì ko biết xài elseif sao ??? :-
- Display vì xài BJ nên hiện toàn player nếu biết xài native thì bảo nó hiện cho chính TriggeringPlayer thôi như vậy ko có hiện tùm lum lên màng hình -> cũng khỏi clear màng hình làm gì (mà clear cái đó là clear toàn bộ player nên tự dưng thằng nào đang đọc mà có đứa mua skill nó clear cái thì hơi điên à)
- thay vì trả về GOLDTRALAI thì sao lúc IMPORTSKILL ko bảo nó nhập số tiền mua skill rùi trả lại chính số tiền đó ?? Còn thông minh hơn nữa thì qua EGUI đọc ít cách lấy gold/lumber từ item/unit mà ko cần nhập thì càng tốtĐiểm tự chấm đi mình mà chấm thì hơi bị ác tay...
Tks anh , e mới học có 1 tuần, chưa hiểu hết các dạng của nó big grinLast edited by |͇̿K͇̿||͇̿U͇̿||͇̿L͇̿| on 17/2/2013, 16:49; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile
Tầng 6 on 17/2/2013, 16:47
avatar
Tham gia : 2012-05-20
Bài gửi : 415
Point : 942
Nhận thích : 72
Biệt Danh : 19101994
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

- mà nên để tên topic là Pick Item From Item chứ nhỉ
- cái SETSKILL() nên để nó chạy lúc IMPORTSKILL vì chỉ chạy 1 lần là có tên cho tất cả lần khác lun, nếu để trong hàm ADDSKILL như vậy thì chẳng khác gì mổi lần ADD nó lại set tên lại lần nữa y chang cho id đó straight face phiền thế
- 1 điều nữa là chú này không biết các qui tắc đặt tên nhỉ, đặt khó phân biệt quá, lên hỏi bác google các qui tắc đặt tên nhá (mà thật sự cũng chả phải qui tắc gì, đơn giản chỉ là dân coder thống nhất đặt như vậy để cho 1 ng` mún đọc code của 1 ng` khác thì cũng dễ phân biệt và đọc dễ hơn thui, chừng nào viết để cho chính bản thân mình hiểu thôi thì khỏi cần qui tắc qui tiết gì cả)

View user profile
Tầng 7 on 17/2/2013, 17:07
avatar
Tham gia : 2012-05-29
Bài gửi : 1526
Point : 14475
Nhận thích : 346
Biệt Danh : Ajen Kul huyền thoại
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

@19101994 wrote: - mà nên để tên topic là Pick Item From Item chứ nhỉ
- cái SETSKILL() nên để nó chạy lúc IMPORTSKILL vì chỉ chạy 1 lần là có tên cho tất cả lần khác lun, nếu để trong hàm ADDSKILL như vậy thì chẳng khác gì mổi lần ADD nó lại set tên lại lần nữa y chang cho id đó straight face phiền thế
- 1 điều nữa là chú này không biết các qui tắc đặt tên nhỉ, đặt khó phân biệt quá, lên hỏi bác google các qui tắc đặt tên nhá (mà thật sự cũng chả phải qui tắc gì, đơn giản chỉ là dân coder thống nhất đặt như vậy để cho 1 ng` mún đọc code của 1 ng` khác thì cũng dễ phân biệt và đọc dễ hơn thui, chừng nào viết để cho chính bản thân mình hiểu thôi thì khỏi cần qui tắc qui tiết gì cả)
Ok, lại bít thêm vài điều big grin

View user profile
Tầng 8 on 17/2/2013, 17:16
avatar
Tham gia : 2012-11-20
Bài gửi : 403
Point : 1360
Nhận thích : 181
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by Kul

bài viết hay . Vote cho em Kul :003

View user profile
Tầng 9 on 17/2/2013, 18:40

Re: [SYSTEM] Pick Spell From Item by KulTên truy cập