Đăng ký

avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 205
Point : 520
Nhận thích : 44
Biệt Danh : OMG_Wicked.sick
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Ai giúp mình cái nào?

Trigger này bị cái gì mà di chuyển vẬY?
Code:

Trigger 1
Wind Glaive
    Events
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
        (Ability being cast) Equal to Wind Glaive
    Actions
        Set Tick = 20
        Set Caster = (Casting unit)
        Set Temp_Loc[0] = (Position of Caster)
        Unit - Create 1 Dummy Moonglaive for (Owner of Caster) at Temp_Loc[0] facing Default building facing degrees
        Set Dummy = (Last created unit)
        Set Temp_Loc[1] = (Position of Dummy)
        Set Temp_Loc[2] = (Target point of ability being cast)
        Set Angle = (Angle from Temp_Loc[0] to Temp_Loc[2])
        Set Distance = ((Distance between Temp_Loc[0] and Temp_Loc[2]) / 20.00)
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[0]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[1]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[2]
        Trigger - Turn on Wind Glaive loop <gen>
Code:

TRIGGER 2
Wind Glaive loop
    Events
        Time - Every 0.05 seconds of game time
    Conditions
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                Tick Equal to 0
            Then - Actions
                Unit - Remove Dummy from the game
                Skip remaining actions
                Trigger - Turn off (This trigger)
            Else - Actions
                Set Tick = (Tick - 1)
                Set Caster = (Casting unit)
                Set Temp_Loc[0] = (Position of Caster)
                Set Temp_Loc[1] = (Position of Dummy)
                Set Temp_Loc[2] = (Target point of ability being cast)
                Set Temp_Loc[3] = (Temp_Loc[1] offset by Distance towards Angle degrees)
                Unit - Turn collision for Dummy Off
                Unit - Move Dummy instantly to Temp_Loc[3]
                Set Temp_Group = (Units within 200.00 of Temp_Loc[3] matching ((((Matching unit) is Magic Immune) Not equal to True) and ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and (((Matching unit) belongs to an enemy of (Owner of Caster)) Equal to True))))
                Unit Group - Pick every unit in Temp_Group and do (Actions)
                    Loop - Actions
                        Unit - Cause Dummy to damage (Picked unit), dealing 50.00 damage of attack type Spells and damage type Normal
                        Set Temp_Loc[4] = (Position of (Picked unit))
                        Unit - Create 1 Dummy for (Owner of Caster) at Temp_Loc[4] facing Default building facing degrees
                        Unit - Set level of Dummy Wind Glaive  for (Last created unit) to (Level of Wind Glaive  for Caster)
                        Unit - Order (Last created unit) to Human Sorceress - Slow (Picked unit)
                        Unit - Add a 0.40 second Generic expiration timer to (Last created unit)
                Destructible - Pick every destructible within 200.00 of Temp_Loc[3] and do (Actions)
                    Loop - Actions
                        Destructible - Kill (Picked destructible)
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[0]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[1]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[2]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[3]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[4]
        Memory Leak - Destroy Temp_GroupLast edited by fantom2409 on 22/7/2012, 11:30; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile kakashi2409@yahoo.com
Tầng 1 on 22/7/2012, 10:15
avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

@fantom2409 wrote:Trigger này bị cái cc gì mà di chuyển vẬY?
Code:

Trigger 1
Wind Glaive
    Events
        Unit - A unit Starts the effect of an ability
    Conditions
        (Ability being cast) Equal to Wind Glaive
    Actions
        Set Tick = 20
        Set Caster = (Casting unit)
        Set Temp_Loc[0] = (Position of Caster)
        Unit - Create 1 Dummy Moonglaive for (Owner of Caster) at Temp_Loc[0] facing Default building facing degrees
        Set Dummy = (Last created unit)
        Set Temp_Loc[1] = (Position of Dummy)
        Set Temp_Loc[2] = (Target point of ability being cast)
        Set Angle = (Angle from Temp_Loc[0] to Temp_Loc[2])
        Set Distance = ((Distance between Temp_Loc[0] and Temp_Loc[2]) / 20.00)
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[0]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[1]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[2]
        Trigger - Turn on Wind Glaive loop <gen>
Code:

TRIGGER 2
Wind Glaive loop
    Events
        Time - Every 0.05 seconds of game time
    Conditions
    Actions
        If (All Conditions are True) then do (Then Actions) else do (Else Actions)
            If - Conditions
                Tick Equal to 0
            Then - Actions
                Unit - Remove Dummy from the game
                Skip remaining actions
                Trigger - Turn off (This trigger)
            Else - Actions
                Set Tick = (Tick - 1)
                Set Caster = (Casting unit)
                Set Temp_Loc[0] = (Position of Caster)
                Set Temp_Loc[1] = (Position of Dummy)
                Set Temp_Loc[2] = (Target point of ability being cast)
                Set Temp_Loc[3] = (Temp_Loc[1] offset by Distance towards Angle degrees)
                Unit - Turn collision for Dummy Off
                Unit - Move Dummy instantly to Temp_Loc[3]
                Set Temp_Group = (Units within 200.00 of Temp_Loc[3] matching ((((Matching unit) is Magic Immune) Not equal to True) and ((((Matching unit) is alive) Equal to True) and (((Matching unit) belongs to an enemy of (Owner of Caster)) Equal to True))))
                Unit Group - Pick every unit in Temp_Group and do (Actions)
                    Loop - Actions
                        Unit - Cause Dummy to damage (Picked unit), dealing 50.00 damage of attack type Spells and damage type Normal
                        Set Temp_Loc[4] = (Position of (Picked unit))
                        Unit - Create 1 Dummy for (Owner of Caster) at Temp_Loc[4] facing Default building facing degrees
                        Unit - Set level of Dummy Wind Glaive  for (Last created unit) to (Level of Wind Glaive  for Caster)
                        Unit - Order (Last created unit) to Human Sorceress - Slow (Picked unit)
                        Unit - Add a 0.40 second Generic expiration timer to (Last created unit)
                Destructible - Pick every destructible within 200.00 of Temp_Loc[3] and do (Actions)
                    Loop - Actions
                        Destructible - Kill (Picked destructible)
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[0]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[1]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[2]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[3]
        Memory Leak - Remove Temp_Loc[4]
        Memory Leak - Destroy Temp_Group
nghe từ "cc" là hết muốn chỉ

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 2 on 22/7/2012, 11:10
avatar
Tham gia : 2011-04-07
Bài gửi : 159
Point : 173
Nhận thích : 10
Biệt Danh : V_G8
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

tui biết nhưng có từ cc thì không chỉ đâu ^^

View user profile
Tầng 3 on 22/7/2012, 11:14
avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 205
Point : 520
Nhận thích : 44
Biệt Danh : OMG_Wicked.sick
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

1. Xin lỗi vì bức xúc quá
2. k chỉ thì thôi vậy...

View user profile kakashi2409@yahoo.com
Tầng 4 on 22/7/2012, 11:17
avatar
Tham gia : 2011-10-21
Bài gửi : 620
Point : 1549
Nhận thích : 232
Biệt Danh : WoW..Gavin
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

@fantom2409 wrote:1. Xin lỗi vì bức xúc quá
2. k chỉ thì thôi vậy...
:T,spoke Vietnamese, but she distinctly not speak English put.

View user profile ve_p3kute@yahoo.com
Tầng 5 on 22/7/2012, 11:28
avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 205
Point : 520
Nhận thích : 44
Biệt Danh : OMG_Wicked.sick
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

làm ơn chỉ thì chỉ chứ đừng spam nhảm trong này

View user profile kakashi2409@yahoo.com
Tầng 6 on 22/7/2012, 11:48
avatar
Tham gia : 2011-11-22
Bài gửi : 6338
Point : 1319
Nhận thích : 832
Biệt Danh : F9.Clear.All
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

Up cho Evil vào chỉ e nó .

View user profile del.evils@yahoo.com
Tầng 7 on 22/7/2012, 11:54
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

@fantom2409 wrote:Trigger này bị cái cc gì mà di chuyển vẬY?

Nghe có vẻ hỗn xược
Nghe nó tự ái cũng khổ, thôi thì chỉ
Có dòng move dummy to p3 kìa, rõ là slide unit chứ gì? Mục đích là sao?Last edited by Evil_Hunter on 22/7/2012, 14:53; edited 1 time in total (Reason for editing : http://www.phutu.org)

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 8 on 22/7/2012, 14:52
avatar
Tham gia : 2012-07-22
Bài gửi : 205
Point : 520
Nhận thích : 44
Biệt Danh : OMG_Wicked.sick
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

múc đích là cho dummy slide tới p3????

View user profile kakashi2409@yahoo.com
Tầng 9 on 22/7/2012, 15:34
avatar
Tham gia : 2011-12-06
Bài gửi : 4961
Point : 4909
Nhận thích : 5243
Biệt Danh : lForeverlAlonel
Tường Bài viết Kết bạn Chặn

Re: Ai giúp mình cái nào?

P3 nó thay đổi mỗi giây mà ?. Chắc là muốn nó tới target point of ability being cast thì dừng chứ gì? Vậy bỏ ngay cái Tik đi, dùng conditions là distance between p và p để turn off trigger cho phù hợp

View user profile evil_hunter_never_die@yahoo.com
Tầng 10 on 22/7/2012, 15:39

Re: Ai giúp mình cái nào?Tên truy cập